Darbu saraksts


           LMP Tankkuģa „Antonio Grammi” avārijas un naftas izplūdes seku likvidācija Ventspils ostā 1979.gada februārī - aprīlī.


          Naftas izplūdes seku likvidācija pēc katastrofas ar angļu tankkuģi „Flebe Asimi” Klaipēdas ostā 1981.gada novembris – 1982.gada janvāris.
Grieķu motorkuģa „Velare” avārijas seku likvidācija Sāremas salas rajonā 1983.gada jūnijs – augusts.


          VDR motorkuģa „Zeftenserg” avārijas seku likvidācija Ventspils ostā 1985.gada februārī.
Katastrofas ar LMP tankkuģi „Ludvigs Svoboda” seku likvidācija Ventspils ostā 1985.gada marts – novembris.
Par sadarbību un palīdzību XXII Vasaras olimpiādes spēļu sagatavošanā un organizēšanā Maskavas Olimpisko spēļu organizācijas komiteja Rīgas ASPTR grupu 1980.gadā apbalvoja ar pateicības rakstu.
Grupas speciālisti uzbūvēja doka pāreju cauri Daugavas upes gultnei Televīzijas un radiotranslācijas kompleksam Zaķusalā.


          Pastāvīgi tika īstenots pietauvošanas ietaišu un ostu akvatorija dzelmes apsekošanas, tīrīšanas un remonta darbs.


          Uzbūvētas un tiek ekspluatētas ūdens ņēmējietaises Republikas ugunsdzēšanas bāzei Mežaparkā.
Uzņēmumam „Latvglavenergo” instalētas sakaru kabeļu pārejas cauri Daugavas upei.

          Par šī uzdevuma priekšzīmīgu izpildi grupas kolektīvs apbalvots ar Igaunijas PSR Ministru Padomes un Igaunijas Republikas Profesionālo apvienību Goda rakstu.

          Vācijas Demokrātiskās Republikas Motorkuģa „Zeftenberg” avārijas seku likvidācija Ventspils ostā 1985.gada februārī;


          Katastrofas ar Latvijas kuģniecības tankkuģi „Ludvigs Svoboda” seku likvidācija Ventspils ostā 1985.gada marts – novembris.

          Par sadarbību un palīdzību XXII Vasaras olimpiādes spēļu sagatavošanā un organizēšanā Maskavas Olimpisko spēļu organizācijas komiteja Rīgas ASPTR grupu 1980.gadā apbalvoja ar pateicības rakstu.

          Bez avārijas – glābšanas operācijām Rīgas ASPTR grupa G.K.Nikolajeva vadībā izpildīja virkni zemūdens – tehniskos darbus republikas organizāciju un uzņēmumu ražošanas darbības nodrošināšanai un apkārtējās vides aizsardzībai visā Latvijas teritorijā:

grupas speciālisti uzbūvēja doka pāreju cauri Daugavas upes gultnei Televīzijas un radiotranslācijas kompleksam Zaķusalā, pastāvīgi tiek īstenots pietauvošanas ietaišu un Rīgas Cementa un šīfera rūpnīcas akvatorija dzelmes apsekošanas, tīrīšanas un remonta darbs, uzbūvētas un tiek ekspluatētas ūdens ņēmējietaises Republikas ugunsdzēšanas bāzei Mežaparkā. Uzņēmuma „Latvgalvenergo” uzdevumā ūdenslīdēji instalējuši sakaru kabeļu pārejas cauri Daugavas upei. Ūdenslīdēji katru gadu intensīvi strādā, vadot darbus Rīgas Pilsētas Izpildkomitejas ūdensvada – kanalizācijas saimniecībā: rekonstruēta ūdens ņēmējietaise ūdens sūkņu stacijā „Jugla”, veikta ūdens ņēmējietaises attīrīšana un profilakses remonts uzņēmumā „Daugava”, tiek īstenota ūdensvadu un kanalizācijas komutāciju zemūdens posmu tehniskā apsekošana un revīzija. Jūrmalas pilsētā apsekotas un izremontētas ūdens ņēmējietaises kūrorta poliklīnikā. Rīgas ūpes ostas būvniecības ietvaros instalēti ūdensvadu doku pārvadi Voleri piestātnē.


          Ventspils pilsētā augstā kvalitātē veikti zemūdens – tehniskie darbi, Ventspils Jūras tirdzniecības ostā būvējot visas piestātnes ietaises, Jāņa Rudzutaka vārdā nosauktajā Zivju konservu kombinātā katru gadu kravas kuģu piestātnēs tiek veikta apsekošana un remontdarbi, instalēta sakaru komunikācija cauri Ventas upei pilsētas sakaru mezgla nodrošināšanai.


         Jēkabpils pilsētā metāllietuves mehāniskās rūpnīcas celtniecības procesā zemūdens darbu speciālisti izbūvēja izkliedējošu ūdens kanalizācijas sistēmu un ūdens ņēmējietaišu tehnisko konstrukciju rūpnīcai, kā arī saimniecisko noteku izkliedes sistēmu Bebru dzīvojamajam rajonam un no pilsētas attīrīšanas iekārtām.
Līvānu pilsētā pieredzes bagātajai bioķīmijas rūpnīcai uzbūvēts jauns doks ar spiedienkanalizāciju cauri Dubnas upes gultnei un izkliedes sistēmu no attīrīšanas iekārtām.


          Liepas ciemā grupas speciālisti regulāri veic zemūdens – tehniskos darbus ūdensapgādes sistēmas ņēmējietaišu un ūdens izplūdes iekārtu apsekošanai, tīrīšanai un remontam apdares materiālu ražošanas apvienībā „Lode”.


         Līdzās pastāvīgi veiktiem un kvalitatīvi izpildītiem zemūdens darbiem Rīgas Jūras tirdzniecības ostā un Rīgas Jūras zivju ostā ūdenslīdēji saskaņā ar uzņēmuma „Zvejnieku kolhozu apvienība” un Latvijas makšķernieku kolhozu pasūtījuma pēc pirmā saņemtā signāla Republikas Jūras transportkuģu un zvejas kuģu flotē veic zemūdens ietaišu un konstrukciju apsekošanas un remonta darbus.